Regulamin pisania prac

§ 1.

Postanowienia ogólne:
1. Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług edukacyjnych w postaci pomocy w przygotowywaniu opracowań o charakterze naukowo – technicznym na zlecenie klienta oraz prowadzeniem kursów pisania prac zaliczeniowych, licencjackich oraz magisterskich.
2. Opracowanie sporządzone przez naszą firmę, bądź przygotowane w trakcie trwania kursu określonego w art. 1, może być wykorzystywane jedynie w zgodny z prawem sposób, w szczególności stanowić pomoc dla przygotowania własnego opracowania naukowego.
3. Na podstawie odrębnych umów możliwe jest udzielenie licencji na posługiwanie się tekstem, bądź przeniesienie na klienta praw autorskich związanych z opracowaniem.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów przygotowanych przez naszą firmę.
5. Spory powstałe w związku z wykonywaniem zamówień strony podadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Wykonawcy.

§ 2.

Zamówienie:
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Zamówienie zostaje przyjęte w formie elektronicznej via e-mail.
3. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez zleceniobiorcę.
4. Realizację zlecenia rozpoczynamy w momencie wpływu zaliczki na rachunek zleceniobiorcy.
5. Ustalony termin realizacji jest terminem prognozowanym. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy.

§ 3.

Realizacja zamówienia:
1. Realizacja zamówienia odbywa się etapami.
2. Wszelkie ustalenia między stronami dotyczące w szczególności zmian w przedmiocie zmiany struktury pracy, bądź innych istotnych elementów zlecenia powinny zostać przez klienta potwierdzone e-mail’em.
3. Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie oraz zgodnie z przygotowanym przez firmę, zaakceptowanym przez klienta planem pracy, bądź planie pracy przesłanym przez klienta.
4. Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie ogólnodostępnych opracowań naukowych oraz nienaukowych dotyczących meritum tematu.
5. Odpowiedzialność za wszelkie zmiany mające wpływ na cenę opracowania, wynikające w szczególności ze zmiany planu pracy w trakcie realizacji zlecenia ponosi zamawiający.
6. Rezygnacja z zamówienia wiąże się z utratą zaliczki.
7. Odbiór opracowania możliwy jest w formie elektronicznej via e-mail po wcześniejszym opłaceniu zamówionej części, bądź całości opracowania.
8. O ilości stron przesłanych do sprawdzenia decyduje zleceniobiorca.
9. Zamawiający może zgłaszać poprawki i reklamacje do dwóch tygodni po wysłaniu do niego zamówienia.
10. Poprawki wprowadzamy tylko po przesłaniu pliku MS Office Word zawierającego zamówienie wraz z komentarzami (zakładka recenzja – nowy komentarz).
11. Istnieje możliwość jednokrotnego wprowadzenia bezpłatnych poprawek.
12. Każdy komentarz powinien zawierać szczegółowy opis problemu (błędu).
13. W przypadku wykrycia w zamówieniu współczynnika plagiatu wynoszącego powyżej 50%, klientowi należy się bezpłatna poprawa.
14. Podstawą do uznania reklamacji zbyt wysokiego współczynnika plagiatu jest dostarczenie przez klienta pełnego raportu z systemu plagiat.pl.
15. Wpłacenie zaliczki na kolejny rozdział/zamówienie jest równoznaczny z akceptacją poprzedniego.
16. W przypadku nie odebrania całości zamówienia zleceniobiorca ma prawo do jego publikacji.
17. Zamawiający, który nie odbierze swojego zamówienia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o tym iż jego zamówienie jest gotowe do odbioru traci prawo do darmowych poprawek

Spodobała Ci się nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu!